Certificering - KNSA kroontje


Het streven naar kwaliteit is van alle dag. In het onderwijs, in het bedrijfsleven, overheidsinstanties, enzovoorts, zijn kwaliteitszorgsystemen niet meer weg te denken. Dat geldt ook voor de Nederlandse, en zelfs Europese, sportsector. De terugloop van sportbeoefenaren, de toenemende Wet- en regelgeving, de individualisering en andere maatschappelijke veranderingen en verschijnselen nopen de Nederlandse sportsector tot een verbetering van kwaliteit.

Dat geldt niet in de laatste plaats voor de schietsportbeoefening. Al aan het einde van de jaren negentig in de vorige eeuw heeft het Bestuur van de KNSA, en met instemming van de leden, de eerste doelen gesteld om een kwaliteitszorgsysteem in te voeren. De noodzaak daartoe is in de jaren daarna alleen maar toegenomen. Immers, juist de Wet- en regelgeving die van toepassing is op schietsportverenigingen neemt toe. Nog meer dan ooit worden sportschutters die in het bezit zijn van een vuurwapen, onder een vergrootglas gelegd en zelfs de Nederlandse politiek heeft in de afgelopen tijd haar aandacht daarop meer dan ooit gericht.

Anderzijds hecht de Nederlandse overheid aan deregulering van de georganiseerde sport en daarmee is de zorgvuldigheid en alertheid van schietsportverenigingen meer dan eens noodzakelijk. Het is meer dan ooit van belang dat schietsportverenigingen hun activiteiten beleidsmatig onderbouwen. Schietsportverenigingen moeten terdege rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing van de bevolking, het toenemend aantal allochtonen, het hoge individuele consumptieniveau, de uitbreiding van het vrijetijdsaanbod, de bewustwording van veiligheids- en gezondheidsaspecten, enzovoorts. Het blijkt dat schietsportverenigingen daarvoor vaak niet zijn toegerust en assistentie nodig hebben bij het ontwikkelingen van het beleid dat daarop anticipeert.

Ter verwezenlijking van de doelstelling van de KNSA om in de komende jaren de kwaliteit van de bij haar aangesloten schietsportverenigingen te verbeteren, is ontwikkeld het KNSA-certificeringssysteem. Bij de KNSA aangesloten schietsportverenigingen kunnen worden onderworpen aan een uitgebreide toetsing van kwaliteitseisen.

Het systeem is opgebouwd uit drie niveaus, te weten:
Het eerste niveau, zeg maar het "basisniveau", stelt kwaliteitseisen die weliswaar uitstijgen boven de minimale toelatingseisen voor het KNSA-lidmaatschap, maar desondanks zodanig zijn opgesteld, dat deze voor iedere bij de KNSA aangesloten schietvereniging haalbaar moeten zijn.

Het tweede en derde niveau van de Certificering gaan verder en zullen, behoudens de kwaliteit, tevens kwantitatieve eisen stellen aan bijvoorbeeld de accommodatie, het aantal leden, het aantal kaderleden, enzovoorts.

Vervolgens zijn de kwaliteitseisen voor Certificering opgebouwd in modules. De modules die worden behandeld, zijn "Algemene Verenigingsgegevens", "Wet- en Regelgeving," "Verenigingsmanagement", "Sportontwikkeling" en "Accommodaties & Veiligheid". Verenigingen die aan het systeem deelnemen krijgen een Verenigingsmentor toegewezen. Voordat het proces van Certificering van start gaat, volgt een intake-procedure die schriftelijk wordt afgenomen.

Het systeem is met groot enthousiasme ontvangen door de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Staatssecretaris heeft daarop gereageerd met de volgende woorden:
"Het gaat hier om plannen die ertoe moeten leiden dat de bij uw organisatie aangesloten verenigingen gecertificeerd worden teneinde aan zekere kwaliteitseisen te voldoen. Eisen die betrekking hebben op sportinhoudelijke zaken, zoals opgeleid kader, maar ook op een goede toepassing van relevante regelgeving, zoals de Wet wapens en munitie, Milieu-, Drank- en Horecawetgeving, en dergelijke. Ik acht een en ander vooral van belang in het licht van de huidige maatschappelijke discussie over wapenbezit en het gebruik ervan en de positie van schietverenigingen daarin. Met uw plannen voor de Certificering van de reeds aangesloten schietverenigingen en de mogelijke ontwikkeling in de richting van dat de niet-aangesloten verenigingen zich verplicht bij uw organisatie zouden moeten gaan aansluiten, wordt naar mijn mening niet alleen de kwaliteit van de beoefening van de schietsport gediend, maar zal zeker een positieve bijdrage geleverd kunnen worden aan een veiliger samenleving."
Aldus de Staatssecretaris.Voor meer informatie: info@svmartini.nl
S.S.V. Martini is KNSA
gecertificeerd
met 1 kroon.
schietvereniging martini groningen, schietsport groningen, schietvereniging groningen, sv martini, competitie schieten, klein kaliber, groot kaliber, pistool schieten, geweer schieten, gehandicapten schietsport, uithuizen, ssg, knsa, nebas, leren schieten, jeugd. ACLO, luchtpistool, lucht pistool, schietbanen groningen,
Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
European
Shooting
Confederation
International Shooting
Sport Federation

Intershoot
Den Haag